Privacyverklaring

WAAROM VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Om u een hypotheekadvies te geven, beoordelen wij uw situatie. Daarbij verwerken wij uw persoonsgegevens inovereenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uw gegevens gebruiken wij verder voor het:

 • voorbereiden en aanvragen van een renteaanbod en hypotheekofferte
 • informeren over relevante producten en diensten voor uw hypotheek
 • vastleggen en communiceren voor het voorkomen en bestrijden van financiële criminaliteit
 • voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat wij hiervoor een wettelijke reden hebben. Wij verzamelen en verwerken uitsluitend persoonsgegevens die nodig zijn om met elkaar een leningovereenkomst en bancaire overeenkomsten aan te gaan en uit te voeren en te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Zonder het verwerken van uw persoonsgegevens kunnen wij dit niet doen.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VAN U VERWERKEN WIJ?

 • uw naam, adres en andere gegevens die wij nodig hebben voor communicatie
 • overige klantgegevens zoals uw nationaliteit, beroep en burgerlijke staat
 • gegevens van het onderpand voor uw hypotheek
 • gegevens over uw eventuele leningen en andere verplichtingen
 • gegevens van uw eventuele huidige hypotheek
 • gegevens van de leningovereenkomst die u via ons afsluit
 • uw bankrekeninggegevens
 • uw identificatiegegevens zoals uw BSN nummer
 • uw financiële gegevens en inkomensgegevens

VERTROUWELIJKHEID

Wij respecteren uw privacy en zorgen dat wij de persoonliJke gegevens die u aan ons geeft altijd vertrouwelijk behandelen. Onze medewerkers zijn verplicht om uw gegevens waarvan zij kennis nemen geheim te houden. Als de wet ons dat verplicht, is deze geheimhouding niet van toepassing.

BEVEILIGING

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met uw persoonsgegevens tegen te gaan.

DOORGIFTE PERSOONSGEGEVENS

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als dat nodig is voor het uitvoer en van onze overeenkomst met uof om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met derden bedoelen wiJ onder andere hypotheekverstrekkers, servicepartners aan wie wij bepaalde diensten uitbest eden, taxateurs, notarissen, deurwaarders, incassobureaus, makelaars, verzekeringsmaatschappijen, Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen en de Belastingdienst. Dierks Financieel Advies zorgt er altijd voor dat uw persoonsgegevens met de grootste zorg door derden worden behandeld en dat eventuelegegevensoverdracht op een veilige manier plaatsvindt.

Uw gegevens delen wij met diverse hypotheekverstrekkers. Zij werken met ons samen bij de administratie van uw hypotheek. Voor het behandelen van uw aanvraag vragen zij gegevens op bij verschillende instanties zoals Bureau Krediet Registratie (BKR), Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), Kamer van Koophandel (KvK) en het Kadaster zodat zij de door u geleverde gegevens kunnen controleren. In het geval van fraude kunnen wij uw gegevens doorgeven aan de StichtingFraudepreventie Hypotheken (SFH).

Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economie Data Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over uw kredietwaardig­heid. EDR gebruikt uw gegevens voor onderzoek naar uw kredietwaardigheid en contractgegevens. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door EDR, zie https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.

Zodra u een hypotheekaanbod accepteert, worden uw gegevens voor het passeren van uw hypotheek naar de door u opgegeven notaris gezonden. Nadat wij uw hypotheek in beheer nemen, kunnen wij als er aanleiding toe is weer gegevens delen met uw hypotheekverstrekker.

Als u dit niet meer wilt of u wilt overstappen naar een andere tussenpersoon, geeft u dit dan aan ons door. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om in de toekomst contact met u op te kunnen nemen over nieuwe aanbiedingen. Dat zullen wij doen als wij geloven dat u hier baat bij kan hebben. U kunt altijd aangeven dat u dat niet wilt.

WAAR WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKT?

Het verwerken van persoonsgegevens die u aan Dierks Financieel Advies geeft, gebeurt over het algemeen binnen de Europese Unie. Deze voldoen aan de eisen van de AVG.

VERZOEKEN OVER HET VERWERKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

U kunt ons vragen om de persoonsgegevens die wij verwerken in te zien. Als het overzicht dat wij verstrekken niet juist is, kunt u ons schriftelijk vragen de gegevens te wijzigen. U kunt ons ook vragen om de door u verstrekte persoonsgegevens in digitale vorm aan u over te dragen. Ook kunt u bezwaar maken als wij uw persoonsgegevens gebruiken voor andere doeleinden dan die wij hier beschrijven.

Als u voor dit soort verzoeken contact met ons wilt opnemen, kan dat met de contactgegevens in deze privacyverklaring.

DIGITALE COMMUNICATIE MET ONS

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op onze eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken zonder dat dit voor de situatie relevant is.

Berichten die via onze site verzonden worden, komen via de e-mail bij ons binnen. We behandelen deze berichten dan ook zoals we reguliere e-mail berichten behandelen.

We maken zelf geen gebruik van cookies op onze website. Mogelijk maken derde partijen wiens web content we op onze site aanbieden wel gebruik van cookies. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ingevoegde media via YouTube. Wij verwerken echter in geen geval informatie die via cookies worden verkregen.

BEWAAR- EN VERWERKINGSTERMIJNEN

Wij bewaren en verwerken uw persoonsgegevens niet langer dan echt nodig is of wettelijke geregeld is. Omdat wij uw persoonsgegevens verwerken voor het aangaan of uitvoeren van een leningovereenkomst, gelden er termijnen voor het bewaren van persoonsgegevens.

 • Als u een leningovereenkomst met ons hebt gesloten mogen wij uw persoonsgegevens bewaren tot zeven jaar na aflossing van de lening of na de laatste handeling in het kader van de leningovereenkomst.
 • Als wij een rente-aanbod hebben uitgebracht, maar geen leningovereenkomst met u hebben, mogen wij uw persoonsgegevens bewaren tot twee jaar na het einde van de geldigheid van ons rente-aanbod.
 • Als u een aanvraag heeft ingediend, maar wij hebben geen rente-aanbod uitgebracht, mogen wij uw gegevens bewaren tot twee jaar na het verstrijken van de datum van hypotheekaanvraag.

Na het verstrijken van deze termijnen wissen wij uw persoonsgegevens. Binnen deze termijnen kan dit niet. Binnen deze termijnen kunt u ook geen bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.

WAT IS DE SITUATIE WANNEER U ONS BEPAALDE INFORMATIE NIET GEEFT, OF ONS BEPERKT IN HET GEBRUIK DAARVAN?

Het opstellen van een goed financieel advies kunt u vergelijken met het maken van een puzzel. Er zijn vele, afzonderlijke stukjes die bij het begin van onze werkzaamheden allemaal door elkaar liggen.

Hebben wij alle stukjes tot onze beschikking, dan slagen wij er bijna altijd in om de puzzel op te lossen en u een compleet beeld te schetsen.

Maar wanneer u ons bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of ons beperkingen oplegt in het gebruik hiervan, dan missen wij een of meerdere ‘stukjes’ van de puzzel. Soms is dat niet onoverkomelijk om u toch een bepaald eindplaatje te kunnen schetsen. Wij zullen u er dan wel op wijzen, dan in dit advies bepaalde gaten kunnen zitten omdat wij niet over alle informatie konden beschikken en wat de consequenties hiervan voor u kunnen zijn.

Missen wij teveel informatie dan kunnen wij geen verantwoord advies op stellen en zullen u mededelen dat wij onze werkzaamheden niet voor u kunnen uitvoeren.

CONTACTGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden verwerkt onder verantwoordelijkheid van Dierks Financieel Advies. Vragen over uw persoonsgegevens of deze privacyverklaring kunt u aan ons stellen per e-mail of per brief. Vermeld u daarbij alstublieft ‘privacy gegevens’.

info@dierksfinancieeladvies.nl
Dierks Financieel Advies 
Dr. Ariënslaan 19 
3601 AG Maarssen

KLACHTEN

Wij helpen u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u er toch niet met ons uitkomt, heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aan te passen. Op onze website publiceren wij altijd de meeste recente versie.

Dierks Financieel Advies – maart 2021